Image Optimization Grid

xueyi zhang

Original Sign_Original
173KB
Sunset - Original
165KB
Star - Original
33.5KB
GIF 16 (with transparency) gif16
21KB
3gif16
14KB
2gif16
10KB
GIF 256 (with transparency) gif256
57KB
3gif256
50KB
2gif256
19KB
JPEG Low (10%) jepg-low
13KB
3jpeglow
9KB
2jepglow
13KB
JPEG Very High (80%) jepg-very-high
61KB
3jpeghigh
57KB
2jepghigh
53KB
PNG-8 png8
58KB
3png8
52KB
2png8
19KB
PNG-24 (without transparency) png24wo
177KB
3png24without
170KB
2png24
39KB
PNG-24 (with transparency) png24
177KB
3png24
170KB
2png24with
34KB